Linda Hamilton

Linda Hamilton asks Ray Lewis to Marine Corps Ball

Linda Hamilton asks Ray Lewis to Marine Corps Ball

Celebrities are now asking Marines to their own ball. Will Ray Lewis accept Linda Hamilton's offer?

37°