Melo Trimble declares for NBA draft

Thomas Jay Ryan

61°