Shot last year, 3-year-old works to walk again

Graham McTavish

61°