Johns Hopkins students create high-heeled prosthetic
The Baltimore Sun

Devon Sawa as Owen and Maggie Q as Nikita on "Nikita."

Christos Kalohoridis/The CW
73°