List of cities asked about interest in bidding for 2024 Olympics

1. Phoenix

2. Los Angeles

3. Sacramento, Calif.

4. San Diego

5. San Francisco

6. San Jose, Calif.

7. Denver

8. Washington, D.C.

9. Jacksonville, Fla.

10. Miami

11. Orlando, Fla.

12. Atlanta

13. Chicago

14. Indianapolis

15. Baltimore

16. Boston

17. Detroit

18. Minneapolis

19. St. Louis

20. Las Vegas

21. New York

22. Rochester, N.Y.

23. Charlotte, N.C.

24. Columbus, Ohio

25. Tulsa, Okla.

26. Portland, Ore.

27. Philadelphia

28. Pittsburgh

29. Memphis, Tenn.

30. Nashville & Davidson County, Tenn.

31. Austin, Texas

32. Dallas

33. Houston

34. San Antonio

35. Seattle

Copyright © 2018, The Baltimore Sun, a Baltimore Sun Media Group publication | Place an Ad
72°