1. Phoenix

2. Los Angeles

3. Sacramento, Calif.

4. San Diego

5. San Francisco

6. San Jose, Calif.

7. Denver

8. Washington, D.C.

9. Jacksonville, Fla.

10. Miami

11. Orlando, Fla.

12. Atlanta

13. Chicago

14. Indianapolis

15. Baltimore

16. Boston

17. Detroit

18. Minneapolis

19. St. Louis