The Baltimore Sun

President Obama on Haiti

At the White House, President Obama makes a statement on the quake in Haiti.Brendan Smialowski / Bloomberg
73°